Další etapa záchrany perlorodky říční může začít

31. ledna 2014 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

Margaritifera margaritifera[[Boldie]] Joel Berglund

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) schválilo třetí etapu záchranného programu pro kriticky ohroženou perlorodku říční. Oznámila to Agentura ochrany přírody a krajiny.

Tento sladkovodní dlouhověký mlž je vázaný na čisté oligotrofní vody a v České republice se vyskytuje na několika posledních lokalitách v Jihočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina.

Záchrana perlorodky říční, jako volně žijícího živočicha, vyžaduje ekosystémové pojetí ochrany. Nově schválená třetí etapa záchranného programu navazuje na intenzivní a systematickou aktivitu vedoucí k ochraně perlorodky říční a jejího biotopu.

Základním cílem záchranného programu perlorodky říční je zachování tohoto druhu na území České republiky v takovém stavu, aby jako druh byl životaschopný a byl schopen samostatné reprodukce v přírodních podmínkách.

Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) je vzácný živočich oligotrofních vod, který byl v minulosti decimován kvůli lovu sladkovodních perel.  Ve 20. století, ač přísně chráněna, vymírá v důsledku eutrofizace a chemického znečištění vod, erozi a sedimentaci v tocích, a je ohrožována nevhodným teplotním a vodním režimem, narušením vápníkového metabolismu či nedostatkem vhodných hostitelských ryb.

Záchranný program pro perlorodku říční, schválený 18. 12. 2013 MŽP pojímá ochranu perlorodky ekosystémově. Perlorodka říční je živočichem s úzkými vazbami na další živočišné i rostlinné druhy, tvořící společenstvo oligotrofních vod, bez jejichž přítomnosti není schopna se úspěšně reprodukovat. Její životní cyklus zahrnuje jak parazitární, tak intersticiální fázi. Komplikovanost vývoje, variabilita potravních nároků a současně citlivost na změny v půdních a vegetačních poměrech i způsobech hospodaření v povodí vyžaduje aktivní přístup vedoucí k ochraně perlorodky a jejího habitatu.

Podmínkou úspěchu je postupné ovlivňování povodí směrem k přírodě blízkým způsobům hospodaření. Zachováním nebo obnovením původních biotopů perlorodky říční lze proto aktivně přispět k podpoře trvale udržitelného rozvoje krajiny a k záchraně širšího genofondu vybraných povodí.

Naše voda, AOPK, MŽP, foto: wikimedia commons, Joel Berglund

 

 

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství