ČOV v Hrušovanech navýší svou kapacitu

29. září 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

hrus

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Chomutovsku další plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Hrušovany. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V obci Hrušovany je jednotný kanalizační systém, který odvádí odpadní vody od cca 430 trvale hlášených obyvatel. Sestává ze dvou větví, které se před ČOV s projektovanou kapacitou 598 EO (ekvivalentních obyvatel) stékají. Přečištěné vody z ČOV odtékají do potoka Hutná. ČOV byla vybudována již v roce 1976 a její stavební část i technologické vybavení jsou dnes již zastaralé, takže by do budoucna nebyla schopna plnit předepsané limity. Stávající kapacita ČOV navíc nestačí pro rozvojové plány obce, proto dojde k její rekonstrukci a výraznému zkapacitnění.

V rámci investiční akce SVS dojde k vybudování nového hrubého předčištění se strojně stíranými česlemi a lapákem písku. Na obtoku budou hrubé ruční česle. Stávající nádrž bude nabetonována a po zvýšení hladiny využívána jako aktivační nádrž se střídavým provozem provzdušňování a míchání. Částečně mimo stávající areál ČOV bude vybudována nová vertikální dosazovací nádrž. Přebytečný kal bude přepouštěn do stávajícího kalojemu a po zahuštění v aerobním stavu odvážen ke zpracování na ČOV Údlice. Součástí stavby je rekonstrukce stávajícího provozního objektu, jeho oplocení a vybudování příjezdové komunikace v trase stávající polní cesty. Po rekonstrukci bude ČOV mechanicko-biologická v jednolinkovém provedení s kapacitou 950 EO.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. září 2015. Stavební práce začnou v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 12 měsíců od zahájení stavby, tj. 30. září 2016. Po jejím dokončení bude probíhat roční zkušební provoz ČOV.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 20 staveb za 98,4 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 101,1 milionů korun.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě