České Kamenice bude mít nový zdroj pitné vody

Aktualizováno 22. listopadu 2011 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Česká Kamenice na Děčínsku bude mít nový zdroj pitné vody, který nahradí nevyhovující Dobrý pramen. Oznámila to portálu Naše voda Dagmar Haltmarová ze Severočeské vodárenské společnosti (SVS), která je investorem stavby za 25 milionů korun.

Do budoucna se tak zajistí pro přibližně tisícovku obyvatel dodávka kvalitativně vyhovující pitné vody. Tato investiční akce je náročnější, protože bude nutné vybudovat úpravnu vody, provést několik opatření na stávající vodovodní síti obce a vybudovat téměř kilometr nového vodovodu,“uvedl Tomáš Indra, předseda představenstva SVS.

Vodovod Česká Kamenice rozvádí vodu z pěti zdrojů. Investiční akce SVS vyřeší dva z nich, které vyhovují z hlediska kapacity, ale ne z hlediska kvality. Voda ze zdrojové oblasti Dobrý pramen je dopravována přes nefunkční úpravnu vody Česká Kamenice do vodojemu Česká Kamenice – Hlavní (z kterého je zásobován střed obce) a obtokem do vodojemu Česká Kamenice – Střelnice. Voda z tohoto zdroje nevyhovuje v ukazatelích pH, hliník a mangan.

Ze zdroje Česká Kamenice Kunratice je voda dopravována přes vodojem Česká Kamenice – Skalka (z kterého je zásobována centrální část obce včetně sídliště u nemocnice) a do vodojemu Česká Kamenice – Střelnice (odtud je zásobována severní část obce). Voda nevyhovuje v ukazateli pH.

Pro úpravu (odkyselení) zdroje Kunratice a odstavení zdroje Dobrý pramen musí SVS udělat některá optaření.

U vodojemu Česká Kamenice – Skalka bude vybudována úpravna vody s kapacitou cca 10 l/s (odkyselovací stanice pro surovou vodu ze zdroje Kunratice). Odpadní voda z úpravny bude odváděna novou kanalizací z kameniny průměru 300 mm na stávající kanalizační síť vzdálenou cca 85 metrů. Pro dopravu upravené vody z nové úpravny Skalka do vodojemu Střelnice bude vybudován přívodní vodovod z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 90 mm v délce 980 metrů. Armaturní komora vodojemu Skalka bude dovybavena čerpadly.

Ve vodojemu Hlavní bude vybudována čerpací stanice, určená k zásobování 15 odběrných míst v ulicích Fibichova, Myslbekova a Slavíčkova, jež pak budou zásobována z vodního zdroje Pustý zámek. V ulici Dukelských hrdinů a Fučíkově jsou nyní uloženy souběžně dva litinové vodovodní řady, které dopravují vodu z pramenišť Pustý zámek a Dobrý pramen. Objekty zásobované vodovodem průměru 100 mm ze zdroje Dobrý pramen budou přepojeny na litinový vodovod průměru 200 mm s vodou ze zdroje Pustý pramen.

V Sládkově ulici dojde k vynucené rekonstrukci 300 metrů dlouhého litinového vodovodu průměru 100 mm, který je uložen v těsném souběhu s přívodním vodovodem. V této ulici bude nutné provést obnovu povrchu v celé šíři vozovky, protože zde byl nedávno realizován nový asfaltový povrch. V ostatních ulicích bude závěrem stavby obnoven povrch komunikace nad výkopovou rýhou.

Celkový finanční objem stavby je 20,888 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost INSKY
spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v 38. týdnu.  Stavební práce začaly 6. října 2011 a termín dokončení je stanoven  na červenec 2012.

Zdroj: Naše voda, SVS

 

Související rubriky: Vodovody a kanalizace