Brno rozjíždí investici za 2 miliardy – dostaví kanalizaci

Aktualizováno 6. března 2012 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Město Brno zahajuje jednu z největších investičních akcí za poslední roky. Jedná se o dostavbu kanalizace v městských částech Tuřany, Žebětín, Ivanovice a Bohunice. Rekonstrukce se však dotkne také MČ Brno-jih, Řečkovic atd. Uvedl to mluvčí města Pavel Žára.

Dokončené kanalizace výrazně zlepší životní prostředí zejména ve vztahu k vodním tokům a dále zamezí  znečištění podzemních vod. Rada města Brna schválila minulý týden na základě výběrového řízení smlouvu o dílo se „Sdružením pro dostavbu kanalizace v Brně“. Celková cena je 2,031 mld. Kč s termínem dokončení únor 2014. Město bude na tuto akci čerpat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti – operačního programu „Životní prostředí“ až do předjednané výše cca 44 %.

„Nebylo jednoduché se pro takovou obří zakázku rozhodnout, zvlášť v situaci, kdy město Brno přichází kvůli sníženému výnosu daní ročně o částku téměř 900 milionů korun, kdy panuje ekonomická recese a kdy se zejména snažíme o vyrovnaný rozpočet. Je jasné, že hlavním hybatelem dokončení kanalizace bylo úspěšné získání finančních prostředků z dotačního titulu Evropské unie. Brno bude za dva roky opět o kus dál,“ řekl primátor Brna Roman Onderka.

„Projekt rekonstrukce a dostavby kanalizace bude významným přínosem pro kvalitu životního prostředí v Brně, neboť hospodaření s vodou patří k nejdůležitějším aspektům ochrany přírody. Jsem rád, že realizací tohoto projektu dojde k zamezení nekontrolovaného vypouštění odpadních vod do vodních toků a znečištění podzemních vod, dodal první náměstek primátora Robert Kotzian. 

Rekonstrukce a dostavba kmenových stok A, C, D, E a EI
Rekonstrukce a dostavba kmenových stok, tedy páteřních sběračů celé městské aglomerace, je dána zejména potřebou dostavby retenčních (zádržných) nádrží a rekonstrukcí či dostavbou odlehčovacích komor u těchto nádrží, a to  pro maximálně možnou ochranu recipientů, tedy řek protékajících městem, před výrazným nárazovým znečištěním při deštích. Spolu s tím se jedná i o dostavbu páteřních stok (např. EI v oblasti Brno-jih) či jejich přestavbu nebo rekonstrukci, danou potřebnými spádovými, kapacitními, prostorovými podmínkami, popř. jejich již nevyhovujícím stavebně-technickým stavem.

Dostavba kanalizace v městských částech
Ve městě Brně je projekt zaměřen na dostavbu (tam, kde dosud není nebo má charakter trativodů, popř. pouze dešťových stok, viz níže) a rekonstrukci z jednotné dešťové kanalizace na oddílný stokový systém sítí v městských částech Bohunice, Tuřany, Žebětín a Ivanovice. V městských částech bude významným přínosem snížení vypouštěného znečištění obnovou stávajících a vybudováním nových úseků sítě a napojením nových přípojek splaškových vod spolu s návaznou obnovou či dostavbou komunikací včetně chodníků (např.Tuřany).
 
MČ Brno-jih: Rekonstrukce kmenové stoky A, Sokolova – Dufkovo nábřeží; Dostavba kmenové stoky A – OK1A a RN1A, Přízřenický jez; Dostavba kmenové stoky A – OK2A a RN3A, Sokolova; Rekonstrukce kmenové stoky E, Ráječek – Drážní těleso; Dostavba kmenové stoky EI, Makro – Ráječek; Dostavba kmenové stoky EI, Ráječek – Hájecká; MČ Řečkovice: Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek – Loučky;
MČ Brno-sever a Maloměřice a Obřany: Rekonstrukce kmenové stoky D, úsek Auerswaldova – Kaloudova; Dostavba kmenové stoky E – OK6E a RN6E, Hamry.
Pouze u stavby Rekonstrukce kmenové stoky D bude výrazně dotčen provoz v oblasti ulic Svitavské nábřeží – Husovická – Vranovská – Sportovní nábřeží, kde budou kompletně při dokončování etap provedeny rekonstrukce vozovek, kolejových tratí i chodníků. V menším rozsahu pak v Řečkovicích (okrajově), ostatní stavby probíhají vesměs mimo komunikace.

Cílem zakázky je zamezit vypouštění odpadních vod do toků
Společným cílem uvedených projektů je zamezení nekontrolovaného vypouštění odpadních vod do vodních toků, ať už přímo, přes septiky nebo prostřednictvím stávající dešťové kanalizace. Dalším cílem je zamezení znečištění podzemních vod způsobeného havarijním stavebním stavem stok, případně odkanalizováním pomocí jímek s trativody, tedy napojením několika tisíc obyvatel na stokovou síť města Brna.

Zdroj: Město Brno

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace