Bobři, vydry a další zvířata na zimní Berounce

Aktualizováno 2. února 2017 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

25. ledna 2017 uskutečnili pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK), Správy CHKO Křivoklátsko terénní šetření pobřežních úseků Berounky, přibližně mezi Zvíkovcem a Hýskovem. O výsledcích akce informovala AOPK.

Tradiční, již po mnoho let pořádaná akce s názvem „Bobří hlídka“ měla za cíl zmapovat aktuální výskyt bobra evropského a vodních ptáků, kteří využívají řeku jako zimoviště. Jedenáct pracovníků prošlo úseky levého i pravého břehu Berounky v celkové délce 64 km a Lišanského potoka v délce 10 km.

Výsledky potvrdily aktuální výskyt bobra evropského v celém výše zmíněném úseku řeky Berounky a také v některých místech Lišanského potoka. Samotný bobr sice spatřen nebyl, ale jeho četné pobytové stopy – ohryzané kmeny a větve listnatých stromů a pomístně též hráze a kupy postavené z těchto větví jasně ukazovaly na jeho přítomnost. Čerstvá sněhová pokrývka dále odhalila stopy nutrie říční a vydry říční. Oba druhy byly zaznamenány také vizuálně. Vydra je již v současnosti na Berounce běžným trvale se vyskytujícím druhem a z její přítomnosti lze mít jistě radost. Nutrie patří mezi nepůvodní živočichy, rychle se množí a početní stavy neustále narůstají. Tuto skutečnost prokázalo i terénní šetření, při kterém bylo nasčítáno 25 nutrií. Uvedený počet představuje většinou přímo viděné nutrie a dále izolované stopy v místech nacházejících se mimo lokality s viděnými nutriemi. Ve skutečnosti je počet tohoto druhu významně vyšší, reálný odhad je v řádu desítek kusů. Z výskytu tohoto druhu ale pracovníci ochrany přírody radost nemají. Kromě toho, že je nepůvodní a dostal se do naší přírody většinou únikem z farmových chovů, představují nutrie pro podobně žijící živočichy, např. bobra evropského, určitou prostorovou a potravní konkurenci. Lokálně mohou způsobovat škody ohryzem a okusem na dřevinách a jiných rostlinách v četných zahradách nacházejících se v údolí Berounky. Přenášejí též různé nemoci, např. leptospirózu, tularemii, salmonelózu, kokcidiózu aj. Není tedy z mnoha důvodů správné tohoto živočicha podporovat, a proto by se lidé měli vyvarovat jeho přikrmování. Z dalších savců byla při průzkumu viděna liška obecná, prase divoké, muflon a sika japonský.

Z vodních ptáků byla nejhojnější kachna divoká v odhadovadém počtu 300 – 400 ks, dále byl zaznamenán morčák velký 24 ks, kormorán velký 35 ks, volavka popelavá 6 ks, labuť velká 14 ks, skorec vodní 5 ks a potápka malá 6 ks. K našemu překvapení nebyl zjištěn ledňáček říční. Z předchozího v prosinci a začátkem ledna celostátně organizovaného zimního sčítání ptáků však zaznamenán byl. Výsledky zcela jistě ovlivnil postupný zámrz vodní hladiny Berounky. Z ostatních druhů ptáků byl dále viděn orel mořský, jestřáb lesní, poštolka obecná, bažant obecný a běžné druhy pěvců a šplhavců.

Zdroj a foto: AOPK

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství