Blíží se 11. ročník konference Pitná voda

Aktualizováno 24. dubna 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Nádrž Fláje - IMGP2042

Ve dnech 21. až 24. května proběhne v prostorách hotelu Dvořák v Táboře v pořadí již 11. ročník konference „Pitná voda 2012“, s podtitulem Pitná voda z údolních nádrží. Portál Naše voda o tom informovala ředitelka komunikace společnosti Veolia voda Marcela Dvořáková.

Podle organizátorů, mezi které patří právě Veolia voda nebo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK), se má konference věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody a problematiku hygieny pitné vody. Kvalita pitné vody je závislá na mnoha přírodních, technických a organizačních faktorech, které se vzájemně ovlivňují. Proto je žádoucí optimálně koordinovat technologická opatření v úpravnách se zásahy na nádržích, tocích a v jejich povodí. K tomu je nezbytné vzájemné pochopení odborníků různých disciplín, věcné argumentování někdy odlišných přístupů a snaha ke spolupráci pro dosažení společného cíle – kvalitní pitné vody. Z minulých konferencí vyplynulo několik tematických okruhů, na které se konference zaměří:

•  problematika ochranných pásem ve vztahu k upravitelnosti  a zabezpečenosti kvality a množství pitné vody

•  procesy probíhající v nádržích, které jsou významné z vodárenského hlediska, jejich ovlivnění hospodařením v povodí nádrže a sezónní vlivy na kvalitu surové vody

•  hospodaření a manipulace s vodou na nádržích z vodárenského hlediska, hydrodynamika nádrží

•  účinnost různých technologických procesů úpravy povrchové a podzemní vody vzhledem k jednotlivým významným typům znečištění (zákal, huminové látky, extracelulární organické látky, léčiva, mikroznečištění, různé typy organismů aj.)

•  moderní technologické postupy úpravy vody, jejich ověřování v laboratoři či poloprovozu a jejich význam pro praxi

•  hygienické požadavky na kvalitu pitné vody, jejich plnění a vývoj do budoucna

•  problematika pitné vody ve vztahu k aktuálnímu a budoucímu stavu legislativy

•  dobré příklady řešení praktických provozních problémů.

Konference je určena  provozovatelům a vlastníkům úpraven vody, pracovníkům podniků Povodí, pracovníkům z oborů hygieny, chemie a technologie vody, limnologie, zdravotního inženýrství, hydrotechniky, dále pracovníkům projektových a konzultačních  organizací a orgánům státní správy a samosprávy měst a obcí i dalším, kterých se problematika pitné vody dotýká.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace